Kantonalna bolnica Mostar

Objave konkursa (70)

Javni oglas - radno mjesto

Jan 15
Na osnovu čl. 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“Mostar, čl.20a.stav.2.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine FBiH“ broj 89/18), čl.4.,5.i 6.Pravilnika o radu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić „Mostar raspisuje Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta…

JAVNI OGLAS za izdavanje u zakup dijela prostora za postavljanje bankomata

Feb 23
Na osnovu člana 5.Pravilnika o bližim uslovima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup( „ Službene novine F BiH“, broj 28/12) i Odluke Upravnog odbora broj 6/18 od 12.02.2018, direktor JU Kantonalna bolnica „ Dr. Safet Mujić…

Javni oglas za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora (drugi put)

Nov 01
Na osnovu člana 5.Pravilnika o bližim uslovima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup( „ Službene novine F BiH“, broj 28/12) i Odluke Upravnog odbora broj 39/16 od 16.8.2016, direktor JU Kantonalna bolnica „ Dr. Safet Mujić…

Javni oglas za izdavanje u zakup viška nemedicinskog prostora

Sep 22
Na osnovu člana 5.Pravilnika o bližim uslovima i postupku davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup ("Službene novine F BiH“, broj 28/12) i Odluke Upravnog odbora broj 39/16 od 16.8.2016, direktor JU Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić "Mostar objavljuje.…

Javni oglas: Izdavanje u zakup nemedicinskog prostora

Avg 12
Na osnovu člana 5. Pravilnika o bližim uslovima i postupku davanja u zakup kapacitete zdravstvenih ustanova, kao i vrsti kapaciteta zdravstvenih ustanova koji se mogu dati u zakup ("Službene novine FBiH", broj 28/12) i Odluke Upravnog odbora broj 51/15 od 24.07.2015. godine, direktor JU Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić" Mostar…