Kantonalna bolnica Mostar

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos

U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19,5/19), Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Narodne novine HNK-a 5/20“), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odlukom o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima, Odlukom  o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine,  a u vezi sa Javnim oglasom broj 01-1-1444-2/23 od 03.07.2023.godine za popunu upražnjenog radnog mjesta medicinska sestra/tehničar u JIM i poluintenzivne na Odjelu za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivnu medicinu na neodređeno vrijeme, nakon provedene procedure i dostavljenog Izvještaja Komisije, direktor JU KB „Dr.Safet Mujić“ Mostar donosi

                                                                        

 

                                                                                   ODLUKU

                                                        o izboru kandidata za prijem u radni odnos                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                           

1.Za prijem u radni odnos  na radno mjesto medicinska sestra/tehničar u JIM i poluintenzivne na Odjelu za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivnu medicinu na neodređeno vrijeme,  izabran je  kandidat:

 

  • Haris Pajević

 

2.Imenovani se prima u radni odnos uz obavezni  probni rad u trajanju od 30 dana.

                                                                

3.Nakon što Odluka postane konačna sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu i utvrditi početak rada.

 

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici KB Mostar.

                                                                                      

                                                                         

                                                                             Obrazloženje

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar je dana 06.07.2023.godine na web stranici JU KB„Dr.Safet Mujić Mostar raspisala Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta medicinska sestra/tehničar u JIM i poluintenzivne na Odjelu za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivnu medicinu  na neodređeno vrijeme.

 

Komisija imenovana Rješenjem direktora broj 01-1-1444-4/23 od 27.07.2023.godine je na sastanku održanom dana 28.07.2023.godine pregledala jednu dostavljenu prijavu kandidata Harisa Pajević i  utvrdila da je prijava imenovanog potpuna i blagovremena.

 

Komisija je izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Kantonalnoj bolnici izvršila u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a (Službene novine HNK-a 4/19 i 5/19), Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Narodne novine HNK-a 5/20“),  Odlukom JU KB-a“Dr.Safet Mujić“ Mostar o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 27.12.2019.godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te sadržajem javnog oglasa.

 

Komisija je izvršila bodovanje  kandidata na osnovu dostavljene dokumentacije, a koja se odnosi na radni staž i prosjek ocjena tokom školovanja.

Shodno navedenim kriterijima kandidatu Harisu Pajević su dodijeljena  3 boda na osnovu prosjeka ocjena i 5 bodova na radni staž.

 

Komisija je dana 03.08.2023.godine u 08:30 sati obavila  intervju i pismeno testiranje sa imenovanim kandidatom . Kandidatu je od strane komisije na intervju dodijeljeno 60 bodova i pismenom testiranju 70 bodova.

 

Ukupan broj bodova:

  Rang lista

Ime i  prezime kandidata

Ukupan broj bodova

1.                       

 Haris Pajević

138 bodova ( 5 radni staž+3 prosjek ocjena+60 intervju+70 pismeni test) 

 

Komisija je izvršila bodovanje jednog prijavljenog  kandidata koji je ispunjavao uslove javnog oglasa, te bodovnu listu zajedno sa cjelokupnim materijalom proisteklim u njenom radu,  dostavila direktoru ustanove.

 

Cijeneći gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

 

 

                           

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

-Prigovor na Odluku o izboru kandidata može se podnijeti Upravnom odboru KB Mostar u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke.