Kantonalna bolnica Mostar

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos

U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19,5/19),  Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Narodne novine HNK-a 5/20“),  Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odlukom o načinu  i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima, Odlukom  o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, a u vezi sa Javnim oglasom broj 01-1-1444-2/23 od 03.07.2023.godine za popunu radnog mjesta medicinska sestra/tehničar u rađaoni (babica) na Odjelu za ginekologiju i akušerstvo  na određeno vrijeme-u trajanju od 12 mjeseci (2 izvršioca), nakon provedene procedure i dostavljenog Izvještaja Komisije, direktor JU KB „Dr.Safet Mujić“ Mostar, donosi

 

 

                                                                                    ODLUKU

                                                         o izboru kandidata za prijem u radni odnos                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                           

1.Za prijem u radni odnos na radno mjesto medicinska sestra/tehničar u rađaoni(babica) na Odjelu za ginekologiju i akušerstvo na određeno vrijeme –u trajanju od 12 mjeseci (2 izvršioca) ,  izabrani su kandidati:

 

  • Ema Meškić
  • Emina Gelev

                             

2.Imenovane se primaju u radni odnos uz probni rad u trajanju od 30 dana.

                                                                

3.Nakon što Odluka postane konačna sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o radu i utvrditi početak rada.

 

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici KB Mostar.

                                                                                      

                                                                         

                                                                               Obrazloženje

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar je dana 06.07.2023.godine na web stranici JU KB„Dr.Safet Mujić“ Mostar  raspisala Javni oglas za popunu  radnog mjesta medicinska sestra/tehničar u rađaoni (babica) na Odjelu za ginekologiju i akušerstvo na određeno vrijeme-u trajanju od 12 mjeseci  (2 izvršioca).

 

Komisija imenovana Rješenjem direktora broj 01-1-1444-5/23 od 27.07.2023.godine je na sastanku održanom dana 28.07.2023.godine pregledala dostavljene prijave (kandidata Eme Meškić i Emine Gelev) i ustanovila da su  prijave imenovanih  potpune i blagovremene.

 

Komisija je izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Kantonalnoj bolnici izvršila u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a (Službene novine HNK-a 4/19 i 5/19), Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Narodne novine HNK-a 5/20“),Odlukom JU KB-a“Dr.Safet Mujić“ Mostar o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 27.12.2019.godine, Odlukom  o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te sadržajem javnog oglasa.

Bodovanje kandidata Komisija vrši na osnovu dostavljene dokumentacije, a koja se odnosi na radni staž i prosjek ocjena tokom školovanja. Shodno navedenom kandidat Ema Meškić je ostvarila 2 boda na osnovu radnog staža i 3 boda na prosjek ocjena, te kandidat Emina Gelev 4,8 bodova na osnovu radnog staža.

 

Komisija je dana 04.08.2023.godine u 08:30 sati obavila  intervju i pismeno testiranje sa imenovanim kandidatima. Kandidatu Emi Meškić  je na intervju od strane komisije dodijeljen 54 bod i  pismenom testiranju 70 bodova, te

kandidatu Emini Gelev na intervju je dodijeljen 51 bod i pismenom testiranju 70 bodova.

 

Imenovane su ostvarile slijedeći broj bodova:

 

Rang lista

Ime i  prezime kandidata

Ukupan broj bodova

1.         

Ema Meškić     

 129 bodova ( 2 radni staž +3 prosjek ocjena + 54 intervju + 70 pismeni test )

2.

Emina Gelev

 125,8 bodova ( 4,8 radni staž +51 intervju + 70 pismeni test)

 

Komisija je izvršila bodovanje  prijavljenih kandidata koji su  ispunjavali  uslove javnog oglasa, te bodovnu listu zajedno sa cjelokupnim materijalom proisteklim u njenom radu,  dostavila direktoru ustanove.

 

Cijeneći gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

 

                           

 

Pouka o pravnom lijeku:

-Prigovor na Odluku o izboru kandidata može se podnijeti Upravnom odboru KB Mostar u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke.