Kantonalna bolnica Mostar

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos

U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19,5/19), Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Narodne novine HNK-a 5/20“), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odlukom o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima, Odlukom  o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine,  a u vezi sa Javnim oglasom broj 01-1-1444-2/23 od 03.07.2023.godine za popunu upražnjenog radnog mjesta medicinska sestra/tehničar na Odjelu za infektologiju  na određeno vrijeme-u trajanju od 12 mjeseci (1 izvršioc),  nakon provedene procedure i dostavljenog Izvještaja Komisije, direktor JU KB „Dr.Safet Mujić“ Mostar donosi

                                                                        

 

                                                                                   ODLUKU

                                                        o izboru kandidata za prijem u radni odnos                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                           

1.Za prijem u radni odnos  na radno mjesto medicinska sestra/tehničar na Odjelu za infektologiju na određeno vrijeme-u trajanju od 12 (dvanaest)mjeseci,  izabran je kandidat:

 

  • Sanja Drljević

 

2.Imenovana se prima u radni odnos uz obavezni  probni rad u trajanju od 30 dana.

                                                                

3.Nakon što Odluka postane konačna sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu i utvrditi početak rada.

 

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici KB Mostar.

                                                                                      

                                                                         

                                                                             Obrazloženje

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar je dana 06.07.2023.godine na web stranici JU KB„Dr.Safet Mujić Mostar raspisala Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta medicinska sestra/tehničar na Odjelu za infektologiju na određeno vrijeme-u trajanju od 12(dvanaest) mjeseci (1 izvršioc).

 

Komisija imenovana Rješenjem direktora broj 01-1-1444-7/23 od 27.07.2023.godine je na sastanku održanom dana 31.07.2023.godine pregledala dostavljene prijave kandidata, te utvrdila da se na navedeno radno mjesto prijavila 2 (dva) kandidata koji su ispunjavali formalno-pravne uslove javnog oglasa: Sanja Drljević i Milada Berberović.

 

Komisija je izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Kantonalnoj bolnici izvršila u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a (Službene novine HNK-a 4/19 i 5/19), Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Narodne novine HNK-a 5/20“),  Odlukom JU KB-a“Dr.Safet Mujić“ Mostar o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 27.12.2019.godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te sadržajem javnog oglasa.

 

Komisija je izvršila bodovanje  kandidata koji su ispunjavali formalno-pravne uslove iz javnog oglasa na osnovu dostavljene dokumentacije, a koja se odnosi na radni staž i prosjek ocjena tokom školovanja.

Shodno navedenim kriterijima kandidat Sanja Drljević je dobila 5 bodova na radni staž i 10 bodova na prosjek ocjena i kandidat Milada Berberović 4,6 boda na radni staž i 5 bodova na prosjek ocjena.

 

Komisija je dana 09.08.2023.godine u 11:00 sati obavila  intervju i pismeno testiranje sa kandidatima koji su ispunjavali formalno-pravne uslove iz javnog oglasa. Kandidatima je od strane komisije na intervju dodijeljeno po 60 bodova, dok na pismenom testiranju Sanja Drljević je ostvarila 63 boda, a Milada Berberović 49 bodova.

 

 

Bodovna rang lista:

Rang lista

 Ime i  prezime kandidata

 Ukupan broj bodova

1.                      

 Sanja Drljević

138 bodova (5 radni staž+60 intervju+63 pismeni test+10 prosjek ocjena) 

2.

 Milada Berberović

108    118,6 bodova ( 4,6 radni staž+60 intervju+49 pismeni test+5 prosjek ocjena)

 

Komisija je uputila prijedlog da se za zasnivanje radnog odnosa na radnom  mjestu medicinska sestra/tehničar na Odjelu za infektologiju na određeno vrijeme(1 izvršilac)  primi prvi  kandidat sa rang liste, koji također po osnovu  dopunskih prava boraca i članova njihovih porodica u skladu sa Zakonom o pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a, imaju  pravo prednosti pri zapošljavanju.

 

 

 

Cijeneći gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

 

                           

                                                                                         

                                                                                            

Pouka o pravnom lijeku:

-Prigovor na Odluku o izboru kandidata može se podnijeti Upravnom odboru KB Mostar u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke.