Kantonalna bolnica Mostar

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos

U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19,5/19), Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Narodne novine HNK-a 5/20“), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odlukom o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima, Odlukom  o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine,  a u vezi sa Javnim oglasom broj 01-1-1444-2/23 od 03.07.2023.godine za popunu upražnjenog radnog mjesta čistačica u Eko servisu bolnice na neodređeno vrijeme (1 izvršioc),  nakon provedene procedure i dostavljenog Izvještaja Komisije, direktor JU KB „Dr.Safet Mujić“ Mostar donosi

                                                                     

                                                                            ODLUKU

                                                o izboru kandidata za prijem u radni odnos                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

1.Za prijem u radni odnos  na radno mjesto čistačica u Eko servisu bolnice na neodređeno vrijeme,  izabran je kandidat:

 

  • Adisa Tipura

 

2.Imenovana se prima u radni odnos uz obavezni  probni rad u trajanju od 30 dana.

                                                             

3.Nakon što Odluka postane konačna sa izabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu i utvrditi početak rada.

 

4.Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici KB Mostar.

                                                                                    

                                                                        

                                                                             Obrazloženje

 

JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar je dana 06.07.2023.godine na web stranici JU KB„Dr.Safet Mujić Mostar raspisala Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta čistačica u Eko servisu bolnice na neodređeno vrijeme (1 izvršioc).

 

Komisija imenovana Rješenjem direktora broj 01-1-1444-3/23 od 27.07.2023.godine je na sastanku održanom dana 01.08.2023.godine pregledala dostavljene prijave kandidata, te utvrdila da se na navedeno radno mjesto prijavila 2 (dva) kandidata koji su ispunjavali formalno-pravne uslove javnog oglasa: Adisa Tipura i Denisa Husović.

Komisija je izbor kandidata za zasnivanje radnog odnosa u Kantonalnoj bolnici izvršila u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a (Službene novine HNK-a 4/19 i 5/19), Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Narodne novine HNK-a 5/20“),  Odlukom JU KB-a“Dr.Safet Mujić“ Mostar o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 27.12.2019.godine, Odlukom  o izmjeni i dopuni Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-1357/21 od 15.03.2021.godine, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te sadržajem javnog oglasa.

Komisija je dana 29.08.2023.godine u 12:00 sati obavila  intervju, odnosno provjeru radnih i stručnih sposobnosti sa kandidatima koji su ispunjavali formalno-pravne uslove iz javnog oglasa. Kandidatima  su od strane Komisije na intervju dodijeljeni slijedeći bodovi: Adisa Tipura 60 bodova i Denisa Husović 45 bodova.

 

Bodovna rang lista:

 

Ime i  prezime kandidata

Radni staž

  Intervju

 Ukupan broj

bodova

 Rang  lista

Adisa  Tipura

                                ////

60

60 

       1.

 Denisa Husovć

                   ////

45

45

      2.

 

Komisija je izvršila bodovanje kandidata te bodovnu listu zajedno sa cjelokupnim materijalom proisteklim u njenom radu,  dostavila direktoru ustanove.

 

Cijeneći gore navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

 

                          

Pouka o pravnom lijeku:

-Prigovor na Odluku o izboru kandidata može se podnijeti Upravnom odboru KB Mostar u roku od 8 (osam) dana od dana prijema Odluke.