Kantonalna bolnica Mostar

Konkursi i odluke (100)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Jan 04
Broj:01-4-4981-1/20 Mostar, 11.12.2020.godine. U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, te zahtjeva službe za tehničke poslove…

Odluku o poništenju postupka javne nabavke

Nov 30
Na osnovu člana 69.st.1.tač(b) u vezi sa članom 70.st.1.,2.4.,Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službene novine broj 39/14) i čl.39.Pravilnika o javnim nabavkama direktor JU Kantonalna bolnica“Dr.Safet Mujić“ Mostar donosi ODLUKU poništenju postupka javne nabavke Član 1. Usvaja se žalba ponuđača Grant Thornton d.o.o.Banja Luka izjavljena na tendersku dokumentaciju…

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Nov 18
U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, te zahtjeva služba za tehničke poslove broj 01-1-4557/20 od…

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Nov 18
U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalna bolnica “Dr.Safet Mujić” Mostar, te zahtjeva glavne sestre infektivnog odjela broj 01-4-4978/20 od…

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

Nov 18
U skladu sa odredbom čl.17.stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH” br. 39/14), člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni glasnik BiH” broj 90/14) i člana 2.stav 3.Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU Kantonalne bolnice “Dr.Safet Mujić”, te zahtjeva šefice unutrašnje službe zaštite lica i imovine broj…