Organizacija

  

Osnivač

KB "Dr.Safet Mujić“ Mostar je zdravstvena ustanova u vlasništvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, osnovana je prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH.

Djelatnost 

KB "Dr.Safet Mujic" Mostar je moderno organizovana i dobro opremljena zdravstvena ustanova koja vrši usluge iz domena sekundarne i dijela tercijarne zdravstvene zaštite.

 Organizacija 

KB “Dr. Safet Mujić“ je organizovan u 4 organizacione jedinice: direkcija, medicinske organizacione jedinice, centar za naučno-istraživački rad i stručna usavršavanja, te nemedicinske organizacione jedinice.

Medicinske organizacione jedinice:
- Odjel hirurških grana
organizovan je u 9 odjela i pružaju usluge iz domena hirurških grana: opće abdominalne i neurohirurgije, vaskularne i torakalne hirurgije, urologiju, ortopediju i traumatologiju, ginekologiju i akušerstvo, očne bolesti, usluge za ORL maksilofacijalnu hirurgiju i plastično rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, anesteziju sa reanimatologijom i intenzivnom medicinom, neurohirurgiju, urgentno zbrinjavanje i hitni prijem pacijenata.

- Odjel internih grana
u okviru 7 odjela pruža usluge iz domena internih bolesti, dječije, zarazne, nervne i duševne, plućne bolesti i tuberkulozu.

- Odjel dijagnostičko – terapeutskih grana
je organizovana u od pet odjela i transfuzijski centar. Pružaju usluge iz domena radiološke i ultrazvučne dijagnostike, medicinsko – biohemijske laboratorijske dijagnostike, mikrobiološke dijagnostike, patološke anatomije i citologije, fizikalne medicine i rehabilitacije i transfuzijskog centra (u kojem se vrši prikupljanje krvi, obrada i čuvanje krvi).


- Bolnička apoteka
preko koje se vrši snabdijevanje medicinskih odjela.

Centar za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanja
- Zajednički poslovi
- Služba za NIR i nastavu
- Služba za stručno usavršavanje

Nemedicinska organizaciona jedinica

je organizovana od 8 službi: služba za pravne, kadrovske i opće poslove, služba za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove, služba za informacione tehnologije i telekomunikacije, služba za javne nabavke, služba za tehničke poslove, unutrašnja služba zaštite, vozni park, eko servis.

Osoblje 

KB “Dr. Safet Mujić“ broji trenutno 519 uposlenika, a od toga
• 17 subspecijalista,
• 54 specijalista,
• 25 doktora medicine i 1 magistra farmacije na specijalizaciji,
• 6 doktora medicine,
• 2 magistre farmacije,
• 3 dipl.ing.medicinsko-laboratorijske dijagnostike
• 261 zdravstvenih tehničara 
• 2 zdravstvena saradnika 
• 148 tehničkog i administrativnog osoblja