Kantonalna bolnica Mostar

Odluke o izboru kandidata (72)

Mar 23
Broj:01-1-467-6/23 Mostar, 20.03.2023.godine Na osnovu člana 9.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK-a“ broj 4/19 i 5/19), člana 4. Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 13.11.2019.godine, Odluke o izmjeni i…
Mar 23
Broj:01-1-467-5/23 Mostar, 20.03.2023.godine Na osnovu člana 9.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK-a“ broj 4/19 i 5/19), člana 4. Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 13.11.2019.godine, Odluke o izmjeni i…
Mar 23
Broj:01-1-467-3/23 Mostar, 20.03.2023.godine Na osnovu člana 9.Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK-a“ broj 4/19 i 5/19), člana 4. Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima broj 01-1-6024/19 od 13.11.2019.godine, Odluke o izmjeni i…
Mar 10
Mostar, 27.02.2023. Broj:01-1-469-5/23 Na osnovu člana 65.Statuta kantonalne bolnice Mostar, Rješenja o imenovanju Komisije broj 01-1-6350-7/22 od 17.01.2023.godine, a u vezi sa Javnim oglasom broj 01-1-6350-2/22 od 26.12.2022.godine za popunu upražnjenog radnog mjesta stručni saradnik za javne nabavke u Služni za javne nabavke, nakon provedene procedure, dostavljenih Zapisnika i dostavljenog…
Feb 17
Mostar, 10.02.2023. Broj: U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19, 5/19), Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK („Narodne novine HNK-a 5/20“), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i…