Kantonalna bolnica Mostar

Odluke o izboru kandidata (72)

Odluka o izboru kandidata za prijem u radni odnos

Mar 05
U skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine HNK-a 4/19,5/19),Odluke o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u radni odnos sa kriterijima, a u vezi sa Javnim oglasom broj 01-1-113-1/20 od 10.01.2020.godine za popunu upražnjenog radnog mjesta pralja laboratorijskog…

Odluka o izboru kandidata za izbor u radni odnos

Mar 05
Na osnovu člana 65.Statuta JU Kantonalna bolnica „Dr.Safet Mujić“ Mostar, a vezi saUredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNK-a („Službene novine HNK-a“ broj 4/19 i 5/19 ), Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Odlukom o načinu i fazama izbornog procesa prijema radnika u…